Capital of Water Technology
Leeuwarden H2Oofdstad slide-2 Lab Wetsus slide-3 Stadspark Prinsentuin met jachthaven slide-4
Capital of water nieuws
13-02-2015 Tijdelijke afsluiting Mariënburgpaad Vanaf maandag 16 februari vinden er rioleringswerkzaamheden plaats bij het Mariënburgpaad... Lees meer
24-01-2015 Wetsus en Aqua Nirvana Foundation betrekken nieuwbouw Op vrijdag 23 januari was de officiële sleuteloverdracht van de nieuwbouw... Lees meer
06-01-2015 Nieuwsbrief December 2014 Eind 2014 ontvingen omwonenden en betrokkenen bij de uitbreiding WaterCampus weer... Lees meer
Bekijk al het nieuws

Schrijf u hier in voor onze e-mail nieuwsbrief

* indicates required

Uitbreiding WaterCampus

“Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst”

De bouw van de uitbreiding van de WaterCampus betreft een uitbreiding van het kenniscentrum voor watertechnologie met een bedrijvenverzamelgebouw dat bestaat uit kantoren, laboratoria, -ontmoetingsruimten en een parkeervoorziening. Het project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en door het ministerie van EZ, Pieken in de Delta. De totstandkoming van het gebouw gaat gepaard met een duurzame landschapsinrichting van het WaterCampus terrein. Naast de hoofdgebruiker Wetsus, zullen er ook andere huurders met een relatie tot watertechnologie in het gebouw worden gehuisvest.

BREEAM-NL; Excellent

Voor de Watercampus ligt de ambitie een BREEAM-NL Excellent score te behalen. Omdat het gebouw zowel laboratoria als kantoren zal herbergen is hier in samenwerking met de DGBC een maatwerkversie BREEAM-NL Bespoke voor opgesteld. Hierin zijn voor de laboratoria en werkplaatsen aanvullende specifieke eisen opgenomen om de duurzaamheid meetbaar en aantoonbaar te maken. Onderstaand figuur toont de ambitie van de te behalen scores in de verschillende BREEAM-NL categorieën.

Ontwerpmaatregelen

Hoofdopzet voor de uitbreiding is een atriumgebouw, waarbij de centrale ruimte binnen een isolatieschil van het gebouw valt. De hoofddraagconstructie bestaat uit een staalskelet met geprefabriceerde betonvloeren met een overspanning van 14m. De gevel van het gebouw zal bestaan uit een lichte gevelconstructie, die functioneert als thermische schil, met daar omheen een tweede gevel van houten lamellen. De houten lamellen dragen direct bij aan de klimaatbeheersing van het gebouw en zorgen voor de gewenste natuurlijke iconische uitstraling.

In het installatieontwerp is onderzocht hoe het gebouw zeer energiezuinig kan worden. Gekozen is uiteindelijk voor een concept dat een EPC realiseert van minder dan 45% van de geldende eis. Om dit te realiseren is natuurlijk begonnen met een optimale gebouwschil en het voorkomen van oververhitting door zoninstraling. Aandacht voor gezondheid staat bovenaan op de agenda; goed (dag)lichtcomfort en een aangenaam thermisch en akoestisch binnenklimaat.
Voor het energiesysteem is gekozen voor een aansluiting op het biogasnet van het Wetterskip voor de verwarming. Hiermee wordt warmte op een duurzame manier opgewekt, wordt aangesloten op lokale voorzieningen en wordt de mogelijkheid gecreëerd om eventuele toekomstige duurzame warmtetechnieken aan te sluiten zonder grote desinvesteringen. De koeling wordt voorzien door een hybride koelsysteem. Hierbij wordt zolang mogelijk gekoeld door het vernevelen van water (adiabatische koeling) en pas bij hoge buitentemperaturen hoeft over te worden gestapt op conventionele systemen.

Door toepassing van betonkernactivering kan de op te wekken temperatuur zeer laag zijn voor verwarmingen en zeer hoog voor koeling. Dit systeem zorgt ervoor dat het gebouw ook in warme periodes door gebruik van adiabatische koeling comfortabel is. Het ventilatiesysteem kan zeer zuinig, behoefteafhankelijk ventileren, rekening houdend met de specifieke eisen van de laboratoria. Vanzelfsprekend zal hierop warmteterugwinning worden toegepast. Aanvullende op dit energiebesparende en energiezuinige ontwerp wordt een groot deel van het dak bekleed met PV-panelen om een groot deel van de elektriciteitsvraag met zonne-energie op te kunnen wekken.

Om energiezuinigheid niet op de tekentafel te laten eindigen wordt bij een uitvoerig een commissioningstraject doorlopen waarbij gedurende de uitvoering tot een jaar na oplevering de prestaties worden gemeten, geanalyseerd en waar nodig zal worden bijgestuurd.

Alle toegepaste materialen zullen een hoge milieuclassificering hebben en het gebouw zal in grote mate flexibel worden ingedeeld. In het basisontwerp van fase 1 wordt al rekening gehouden met een eventuele toekomstige uitbreidingen in fase 2 en verder.

Ook de omgeving wordt duurzaam ingericht met veel groen, met gescheiden verkeerstromen en goede OV- en fietsverbindingen. In het gebouw worden daarnaast veilige, afsluitbare fietsenstallingen voorzien en douches met kleedkamers zodat het vervoer per fiets van en naar de Watercampus extra gestimuleerd wordt. Natuurlijk zijn er daarnaast voldoende oplaadpunten aanwezig voor elektrisch vervoer, volledig gevoed met duurzame energiebronnen.
Voor de gebruiksfase wordt ook voorzien in bewaking van de duurzaamheid met behulp van managementmaatregelen en het voorzien in bewaking van energie-, water- en afvalstromen.
Met alle genoemde maatregelen wordt een sterke basis gelegd om de hoge duurzaamheidsambitie van BREEAM-NL excellent te kunnen waarmaken. Waarachtig een gebouw voor de toekomst!

Water

Maatregelen die worden genomen om op verantwoorde wijze met water om te gaan zijn het installeren een hemelwaterafvoersysteem met opvang, een grijswatersysteem, een geelwater- afvoersysteem en een zwartwater-systeem met opvang. Daarnaast wordt water bespaard door installatie van waterloze urinoirs en waterbesparende koudwaterkranen.
Door het aanbrengen van diverse watermeters, afsluitbare waterleidingen in de toiletgroepen en lekdetectie op de hoofdwatermeters wordt gezorgd dat binnen de BREEAM-NL methodiek de maximale score wordt bereikt op de categorie water. Natuurlijk een mooie aansluiting bij het vakgebied van de toekomstige gebruiker(s) en haar duurzaamheidsambities

Prognoses verbruik

Verwacht waterverbruik in m³/persoon/jaar:
  • 297,5 m³ per jaar
Verwacht % van het waterverbruik dat
betrokken wordt via hemelwater of
grijs water:
  • 167,0 m³, is 56% van het totaal

Bouwlocatie

De uitbreiding van de WaterCampus wordt aangebracht op het oude Atoglas terrein aan de Oostergoweg te Leeuwarden. De uitbreiding komt op loopafstand van huidige WaterCampus in de Johannes de Doperkerk, en zal deel onderdeel worden van de totale kennispark De WaterCampus. Het gebouw behelst een oppervlakte van 6.700 m²BVO (conform NEN 2580), waarvan 2.850 m² beschikbaar komt voor Wetsus en 2.850 m² voor overige bedrijven. Een 300 m² is voor algemeen gebruik en er wordt een ruimte ingepland voor 100 parkeerplaatsen, op een totaaloppervlak van +/- 1.080 m². Het totale oppervlak van het gehele terrein, inclusief landschapsinrichting, is 2,5 hectare. (Landschapsinrichting – terrein bedoeld voor lokale gemeenschap).

Bekijk het overzicht van alle oppervlakten conform NEN 2580.

Om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidsnormering van het BREEAM-NL certificaat, zal het gebruik van fossiele brandstoffen, energiebronnen en water nauwkeurig worden gemonitord. Ook zijn er prognoses opgesteld voor het verbruik van grondstoffen in het gebouw.

Key figures:
vb.
Verwacht elektriciteitsgebruik
in kWh/m² BVO
  • 132 kWh/m²
Verwacht verbruik van duurzame
energiebronnen in kWh/m² BVO

Zonne-energie

Bio-gas

  • 21 kWh/m²
  • 15 kWh/m²

Monitoring

Tijdens het bouwproces worden de activiteiten op de bouw continu gemonitord. In de ontvangstruimte worden de ontwikkelingen qua gebruik van water, gas, elektriciteit en CO² uitstoot wekelijks gepresenteerd. Op schema’s aan de wand kunnen bezoekers kijken wat het standaard gebruik is, en hoe de aannemer aan de doelstellingen voor BREEAM-NL wil voldoen.

Proces

De BREEAM-NL expert heeft gedurende het ontwerp– en bouwvoorbereidingsproces een belangrijke rol gespeeld voor het waarborgen en informeren van, en het sturen op de vastgestelde duurzaamheidsambities richting het ontwerp- en bouwteam.

Kosten en baten

BREEAM-NL Excellent is altijd de ambitie voor dit project geweest. De meerkosten zijn dan ook niet inzichtelijk te maken omdat er geen referentie is zonder deze maatregelen. Bij het bepalen van de te behalen credits is gekeken naar een afweging tussen kosten op korte termijn en baten op lange termijn. Dit maakt dat onder meer flink is ingezet op energiebesparende en waterbesparende maatregelen alsmede een grote mate van flexibiliteit in het gebouw.

Tips voor volgend project

Voor een volgend project met deze ambitie is een belangrijke tip zo vroeg mogelijk inzichtelijk te maken middels welke credtis de score moet of kan worden behaald. Sommige credits beïnvloeden het architectonische ontwerp waarbij het na het schetsontwerp bepalen van de gewenste credits het ontwerp in de weg zouden kunnen staan. Eventuele aanvullende tips zullen op basis van evaluatie na oplevering van de certificaten worden aangevuld.

Overige BREEAM-NL aspecten

Voor meer informatie over het BREEAM-NL proces kijkt u in het BREEAM-NL projectoverzicht.

Gepionierde/gerealiseerde duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied

Een bijzonder streven bij de bouw van de uitbreiding van de WaterCampus is dat we gaan voor de BREEAM-NL 4-sterren(excellent) kwalificatie voor het laboratorium. Omdat hier nog vastgestelde eisen voor zijn werken wij met een zogenoemde Bespoke-versie.

Om ook op sociaal gebied iets bij te dragen in de stad, is er in het bouwtraject een contract-eis opgenomen over Social Return. Gevolg hiervan is dat aannemer BAM als taak heeft een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Volg de bouw

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de bouw, de actuele informatie over het ontwerp en de totale uitvoering van het project. Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten in de Johannes de Doperkerk. Voor praktische informatie vanaf het bouwterrein kunt u terecht op de Facebookpagina van BAM. Wilt u maandelijks op de hoogte worden gebracht, meld u dan aan voor de nieuwsbrief uitbreiding Watercampus.

Geïnteresseerden kunnen volledig op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de bouw. Begin februari wordt er een webcam geplaatst bij de Johannes de Doperkerk. Van staalconstructie tot definitieve oplevering van de uitbreiding van de WaterCampus kunnen de vorderingen zo dagelijks worden bijgehouden.